สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูล ชื่อ - สกุล , คำนำหน้าชื่อ ,เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก   ผิด  
ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่) พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง
2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                                              ขอแก้ไขรายการด้วยตนเอง 
                                            ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ
                                 โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางที่ให้ไว้ในคำตอบข้อที่ 8 
2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นรายกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อที่ 1 ในวันสอบคัดเลือก
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือตามช่องทางในประกาศรับสมัครกำหนด ตั้งแต่วันที่ 12 - 17 กรกฎาคม 2564  ภายในเวลาทำการธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 200 บาท 
และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเมื่อไร 
คำตอบ :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายใน วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 ทางเว็บไซต์ของจังหวัดที่สมัครสอบ ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบโดยจะกำหนดเลขประจำตัวผู้สมัครสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร (ฉบับจริง) ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ภายใน วันที่ 23 กรกฏาคม 2564  ที่เว็บไซต์ https://opsmoac.thaijobjob.com
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่
- สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง : โทร. 081-8790759 081-1901441

- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง : โทร. 081-6129165 ,083-0990354
- กรมประมง กล่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง : โทร. 063-4749583
- กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ติดต่อไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัดที่ท่านสมัคร
- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง : โทร. 081-7780224 061-5495635
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob