สารพันปัญหา
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูล ชื่อ - สกุล , คำนำหน้าชื่อ ,เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก   ผิด  
ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่) พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง
2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                                              ขอแก้ไขรายการด้วยตนเอง 
                                            ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 ในวันและเวลาทำการ
                                 โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางที่ให้ไว้ในคำตอบข้อที่ 8 
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นรายกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อที่ 1 ในวันสอบคัดเลือก
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม - 15 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเว้นวันที่ 15 กันยายน 2566 จะปิดระบบรับสมัครเวลา 24.00 น.)
คำตอบ : ชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม- 16 กันยายน  2566 สามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
- การชำระผ่านเคาน์เดอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐาน การชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาที่ชำระเงิน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากที่ชำระเงินแล้ว

- การชำระผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย วันที่ 4 สิงหาคม- 16 กันยายน 2566  (วันที่ 16 กันยายน 2566 ชำระเงินภายในเวลา 21.00 น.)

- การชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย วันที่ 4 สิงหาคม- 16 กันยายน 2566 (วันที่ 16 กันยายน 2566 ชำระเงินภายในเวลา 21.00 น.)
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 400 บาท 
และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

คำตอบ :  เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2566 ทางเว็บไซต์ https://opsmoac.thaijobjob.com หรือ https://www.opsmoac.go.th   ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
คำตอบ : เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://opsmoac.thaijobjob.com เลือกหัวซ้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอม ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นต้นไป  
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-2823560
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob