สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูล ชื่อ - สกุล , คำนำหน้าชื่อ ,เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก   ผิด  
ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่) พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง
2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                                              ขอแก้ไขรายการด้วยตนเอง 
                                            ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ
                                 โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางที่ให้ไว้ในคำตอบข้อที่ 8 
2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นรายกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อที่ 1 ในวันสอบคัดเลือก
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเว้นวันที่ 19 ธันวาคม 2565 จะปิดระบบรับสมัครเวลา 16.30 น.)
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : สามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
- การชำระผ่านเคาน์เดอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐาน การชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาที่ชำระเงิน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากที่ชำระเงินแล้ว

- การชำระผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย วันที่ 13 - 20 ธันวาคม 2565 (วันที่ 20 ชำระเงินภายในเวลา 21.00 น.)

- การชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย วันที่ 6-20 ธันวาคม 2565 (วันที่ 20 ชำระเงินภายในเวลา 21.00 น.)
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 400 บาท 
และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเมื่อไร 
คำตอบ :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายใน วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 ทางเว็บไซต์ของจังหวัดที่สมัครสอบ ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบโดยจะกำหนดเลขประจำตัวผู้สมัครสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร (ฉบับจริง) ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ภายในเดือนมกราคม 2566  ที่เว็บไซต์ https://opsmoac.thaijobjob.com
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-2823560
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob